1. പൂർവാപരം

    1. നാ.
    2. മുമ്പത്തേതും പിന്നാലെവരുന്നതും
    3. സാക്ഷിയും സാക്ഷിബോധം വരുത്താനുള്ള കാര്യവും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക