1. പൂർവാർജിത

    1. വി.
    2. പൂർവികന്മാരാൽ സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട, മുൻജന്മത്തിലെ കർമങ്ങൾ മൂലം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള, മുമ്പുലഭിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക