1. പൂർവാർധം

    1. നാ.
    2. മുമ്പിലത്തെ പകുതി
    3. കിഴക്കേ പകുതി
    4. പദ്യത്തിൻറെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പാദങ്ങൾ
    5. പൂർവകായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക