1. പൂർവേണ

  1. അവ്യ.
  2. ഒന്നിച്ച്, അനുസരിച്ച്
 2. പാർവണ

  1. വി.
  2. പർവത്തിലുള്ള, വെളുത്തവാവിലുള്ള
  3. (പർവത്തിലെ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ) വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക