1. പൂർവേദ്യുഃ

    1. അവ്യ.
    2. മുമ്പത്തെ ദിവസം, ഇന്നലെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക