1. പൂർവൻ

    1. നാ.
    2. പൂർവികൻ, കാരണവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക