1. പൃക്തി

  1. നാ.
  2. സ്പർശനം
 2. പരഗതി

  1. നാ.
  2. സംസാരമോചനം
  3. സ്വർഗപ്രാപ്തി. "പരഗതിവരുത്തുവാൻ പെരുവഴി" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക