1. പൃച്ഛകൻ

    1. നാ.
    2. അന്വാഷകൻ, വിചാരണക്കാരൻ, ചോദിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക