1. പൃതന്യ

    1. നാ.
    2. പൃതന, സൈന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക