1. പൃഥക്കരണം

  1. നാ.
  2. വേർതിരിക്കൽ
 2. പ്രതികരണം

  1. നാ.
  2. പ്രതികാരം
  3. പ്രതിഘാതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക