1. പൃഥഗ്വിധ

    1. വി.
    2. പലവിധത്തിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക