1. പൃഥിക

  1. നാ.
  2. പഴുതാര
  3. ഒരിനം മത്സ്യം
 2. പ്രതീക

  1. വി.
  2. വിരുദ്ധമായ, വേർതിരിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക