1. പൃഥിവി

    1. നാ.
    2. ഭൂമി
    3. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്ന് (പൃഥിവി ശബ്ദത്തോട് ഇന്ദ്രൻ, ഈശ്വരൻ, പതി, പാലൻ ഇത്യാദി ശബ്ദങ്ങൾചേർത്തു രാജപര്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക