1. പൃഥിവീധരം

    1. നാ.
    2. പർവതം, ഭൂധരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക