1. പൃഥിവീരുഹം

    1. നാ.
    2. വൃക്ഷം, ചെടി, സസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക