1. പൃഥുപ്രഥ

    1. വി.
    2. വളരെ കീർത്തിയുള്ള, എല്ലാവരും അറിയുന്ന, സദ്ഗുണങ്ങളുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക