1. പൃഥുരോമാവ്

    1. നാ.
    2. മത്സ്യം (വിസ്താരമുള്ള രോമങ്ങൾ-ചെതമ്പലുകൾ- ഉള്ളതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക