1. പൃഥുല1

  1. വി.
  2. തടിച്ച, വലിയ, വിസ്താരമേറിയ
 2. പൃഥുല2

  1. നാ.
  2. തടിച്ചവൾ
  3. പെരുങ്കായം, അറിക്കായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക