1. പൃഥുസ്കന്ധം

    1. നാ.
    2. പന്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക