1. പൃദാകു

  1. നാ.
  2. പാമ്പ്
  3. ആന
  4. കടുവാ
  5. തേൾ
  6. ഒരു വൃക്ഷം
  7. ചെറിയപുലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക