1. പൃശ്നിശൃംഗൻ

    1. നാ.
    2. ഗണപതി
    3. ശ്രീകൃഷ്ണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക