1. പൃഷത്കം

    1. നാ.
    2. അമ്പ്, ശരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക