1. പൃഷദ്ബലൻ

    1. നാ.
    2. വായുവിൻറെ വാഹനമായ കുതിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക