1. പൃഷാകര

    1. നാ.
    2. ചെറിയ കല്ല് (തൂക്കം നിർണയിക്കാൻ തോതായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക