1. പൃഷ്ഠം

    1. നാ.
    2. പുറം, ശരീരത്തിൻറെ പിൻഭാഗം
    3. ചന്തി
    4. മലമുകൾ
    5. പുസ്തകത്തിൻറെ പുറംപേജ്. "പൃഷ്ഠം നന്നെങ്കിൽ മുഖമാകാ" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക