1. പൃഷ്ഠഗാമി

    1. വി.
    2. പിന്നാലെപോകുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക