1. പൃഷ്ഠഗ്രന്ഥി

    1. വി.
    2. മുതുകിൽ കൂനുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക