1. പൃഷ്ഠചക്ഷു(സ്സ്)

    1. നാ.
    2. കരടി
    3. ഞണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക