1. പൃഷ്ഠഭംഗം

    1. നാ.
    2. മൽപ്പിടുത്തത്തിലെ ഒരടവ് (എതിരാളിയുടെ നടുവൊടിക്കുന്നത് എന്നു പദാർഥം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക