1. പൃഷ്ഠമാംസാദ(ന)ം

    1. നാ.
    2. അപവാദം പറച്ചിൽ, നുണപറയൽ (പിന്നിൽനിന്നു മാംസം തിന്നൽ എന്നു പദാർഥം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക