1. പൃഷ്ഠയാനം

    1. നാ.
    2. (കുതിരയുടെയും മറ്റും) പുറത്തുകയറി യാത്രചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക