1. പൃഷ്ഠരക്ഷ(ണ)ം

    1. നാ.
    2. പുറകുവശം രക്ഷിക്കൽ (സേന, രഥം, യോദ്ധാവ് തുടങ്ങിയവയുടെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക