1. പെഗ്

    1. നാ.
    2. കെട്ടുകുറ്റി
    3. ഒരുപകരണം (ഉടുപ്പും മറ്റും തൂക്കാനുള്ളത്)
    4. മദ്യത്തിൻറെ ഒരളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക