1. പെടരി

    1. നാ.
    2. പിടരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക