1. പെടുക, പടുക

  1. ക്രി.
  2. വീഴുക
  3. ഭവിക്കുക
  4. ചേരുക, ഉൾപ്പെടുക
  5. ചാകുക (പടുക)
  1. വ്യാക.
  2. അനുപ്രയോഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഃ അടിപെടുക, ഗുണപ്പെടുക, നഷ്ടപ്പെടുക, വിലപ്പെടുക ഇത്യാദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക