1. പെട്ടകം

    1. നാ.
    2. പെട്ടി (പ്ര.) പെട്ടകത്തിലാക്കുക = വെളിയിലെടുക്കാതിരിക്കുക, ഒളിച്ചുവയ്ക്കുക, മറയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക