1. പെട്ടി

    1. നാ.
    2. ദ്രവ്യവും മറ്റും വച്ച് അടച്ചുപൂട്ടത്തക്കവണ്ണം മരവും തകരവും ഇരുമ്പും മറ്റും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്
    3. അറ
    4. കൂട, വട്ടി
    5. ഒരിനം നെല്ല്. പെട്ടിവച്ചുകളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക