1. പെട്ടിവണ്ടി

    1. നാ.
    2. അടച്ചുപൂട്ടത്തക്കവണ്ണം നിർമിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടി
    3. വണ്ടിക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു താഴെ പെട്ടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള വണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക