1. പെട1

  1. നാ.
  2. പിട
 2. പെട2

  1. നാ.
  2. ഒരിനം പുല്ല്
  3. തല്ല്, പ്രഹരം
 3. പേട1

  1. നാ.
  2. മൃഗങ്ങളിലെ പെണ്ണ്. ഉദാഃ പേടമാൻ = പെൺമാൻ
 4. പേട2

  1. നാ.
  2. പെട്ടി
  3. പെട്ടകം
  4. വിരിച്ച കൈപ്പടം
 5. പേട്

  1. നാ.
  2. ഉള്ളിൽ കഴമ്പില്ലാത്ത. ഉദാഃ പേട്ടുതേങ്ങ
 6. പേഡ1

  1. നാ.
  2. വലിയ സഞ്ചി
 7. പേഡ2

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം മധുരപലഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക