1. പെണ്ണരശ്

    1. നാ.
    2. രാജ്ഞി
    3. സ്ത്രീനായകത്വം, പെൺമൂപ്പ് (പ്ര.) പെണ്ണരശുനാട് = സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന നാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക