1. പെണ്ണാളൻ

    1. നാ.
    2. ഭാര്യയുടെ വരുതി കേട്ടുനടക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക