1. പെണ്ണാശ

    1. നാ.
    2. സ്ത്രീകളിലുള്ള ആശ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക