1. പെണ്ണാൾ1

  1. നാ.
  2. വേലക്കാരി
  3. പുലക്കള്ളി
 2. പെണ്ണാൾ2

  1. നാ.
  2. പെൺനക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക