1. പെണ്ണുക

    1. ക്രി.
    2. ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക