1. പെണ്ണ്

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീ
  3. ഭാര്യ
  4. കന്യക
  5. ഭൃത്യ
  6. പ്രസവിച്ചോ മുട്ടയിട്ടോ വംശവർധന നടത്തുന്ന ജീവി
  7. സഹോദരി
  8. കറ്റാർവാഴ. "പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ ബ്രഹ്മനും തടുത്തുകൂടാ" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക