1. പെണ്ണൻ

    1. നാ.
    2. പെൺശീലമുള്ളവൻ, പെണ്ണാലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക