1. പെന്തിക്കോസ്തു

    1. ക്രിസ്തു.
    2. ഒരു ക്രിസ്തീയപെരുന്നാൾ, അമ്പതാം തിരുനാൾ
    1. നാ.
    2. ഒരു ക്രിസ്തീയസഭാ വിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക