1. പെയ്യൽ

    1. നാ.
    2. മഴപൊഴിയൽ
    3. മഴപോലെ പൊഴിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക