1. പെയർ

  1. നാ.
  2. ശപഥം
  3. അർത്ഥം
  4. വലിപ്പം
  5. പേര്
  6. ഖ്യാതി
 2. പയറ്

  1. നാ.
  2. ചെറുപയർ
  3. നീണ്ടതോടിനുള്ളിൽ വിത്തുണ്ടാകുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പല വസ്തുക്കളുടെ പൊതുവായ പേര് (ചെറുപയർ, പെരുമ്പയർ)
  4. കൃഷിചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നത്, വിളവ്
 3. പയിർ

  1. നാ.
  2. പയർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക