1. പെരുംഗ്രാമം

    1. നാ.
    2. അഞ്ഞൂറിലധികം വീടുകളുള്ള ഗ്രാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക